Szanowni Państwo,

1 stycznia 2012 r. kończy się okres przejściowy dla dostosowania krajowego poziomu opodatkowania węgla i koksu do wymogów prawa unijnego wynikających z tzw. dyrektywy Energetycznej (2003/96/WE). W związku z tym od dnia 2 stycznia 2012 roku węgiel kamienny i koks będzie podlegać opodatkowaniu akcyzą na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626. z późn. zm.).

Przewidziano jednakże szereg zwolnień od akcyzy dla węgla i koksu zużywanych:

 1. Do celów innych niż działalność gospodarcza przez:
  • - gospodarstwa domowe
  • - organy administracji publicznej
  • - jednostki Sił Zbrojnych RP
  • - podmioty systemu oświaty
  • - żłobki i kluby dziecięce
  • - podmioty lecznicze
  • - jednostki organizacyjne pomocy społecznej
  • - organizacje, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 2. Do prowadzenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej:
  • - w procesie produkcji energii elektrycznej,
  • - w procesie produkcji wyrobów energetycznych,
  • - do przewozu towarów i pasażerów koleją,
  • - do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,
  • - w procesach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz leśnictwie,
  • - w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej,
  • - przez zakłady energochłonne do celów opałowych,
  • - przez podmioty gospodarcze, w których wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Ustawa nakłada obowiązek każdorazowego potwierdzania kupna materiałów opałowych na dokumencie dostawy, której wzór określa rozporządzenie Ministra Finansów.

Warunkiem korzystania ze zwolnień od akcyzy wyrobów węglowych przez uprawnione podmioty gospodarcze jest prowadzenie ewidencji wyrobów zużywanych do tego celu oraz powiadomienie naczelnika urzędu celnego o formie jej prowadzenia.

Stawka podatku akcyzowego będzie zryczałtowana i wynosić dla wyrobów węglowych będzie 1,28 zł/1 GJ, czyli

Jest to wartość stała na całym etapie obrotu gospodarczego i będzie naliczana przy dostawie (sprzedaży) do podmiotu, któremu nie przysługuje zwolnienie podatkowe.

Uwaga!!! Podatek akcyzowy wchodzi do ceny netto i dopiero od tej wartości naliczany jest podatek VAT.